هورس مارکت
هورس مارکت

توضیحات آگهی

والـی شـاه
پسـری از اسـطوره وارداتـی از کـشـور آلـمـان پاپاگـیــنـو و مادیان شـهدخت مـیــر یــزد
پاپاگـیــنـو ( ال ام پارلـامـور – ال ال زهرا )
شـهدخت ( بـرفیــن – الـونـد )
دارای تـایــیــدیــه و مـیــکـروچیــپ از فدراسـیــون سـوارکـاری ایــران👌💯
مـوقعیــت : اصفهان📌
👥تـحت تـمـلـک : حسـیــن یــوسـفیــان👥

اینستاگرام ایران هورسی