هورس مارکت
هورس مارکت
مادیان اصیل کرد

توضیحات آگهی

مادیان ۱۰ ساله
به رنگ نیله
سر و دم گیر
مادیان عشایری بوده و فونوتیپ گویای خالص بودن حیوان میباشد
کاملا کرد
بسیار پر خون و سواری دار
شکم طلا تولید عالی و انتقال دهنده
مقام دار کورس
توجه دم مادیان به علت ضربه نرگسه شده
فیلم دمگیری زیر سوار قبل از نرگسه شدن موجوده.
لطفا خریدار تماس بگیره بازدید فقط حضوری
بازدید دهکده المپیک