هورس مارکت
هورس مارکت
مادیان کرد مدارک دار

توضیحات آگهی

مادیان کرد دارای تآییدیه رسمی فدراسیون و پاسپورت ( کله قوچی ) زیبا باهوش در حال حاضر شکم خالی