هورس مارکت
هورس مارکت

توضیحات آگهی

نریون کرد قاراکهر
سن ۵ب۶
۵ دنگ
پرخون و سواری دار
بدون اخلاق بد